• ikona twittera
 • ikona you tube`a
 • ikona rss
 • ikona facebook`a
logo BIP
herb Trzemeszna
witamy w Trzemesznie online
dziś jest: środa, 27 sierpnia 2014
imieniny obchodzą: Monika, Cezary, Józef
taki mały niebieski domek
+21
+22°
+
Trzemeszno
Czwartek, 24
ikona czytnika rss
OTWARTY KONKURS OFERT W ZAKRESIE: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
data dodania: 2013.03.05

                                                             

                                                                                        O T W A R T Y     K O N K U R S     O F E R T

ogłoszony dnia 5 marca 2013 r. 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie

(Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 ze zmianami) oraz Uchwały
Nr XXXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 października 2012 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno

 

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

 

 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 

I. Rodzaj, cele i formy zadań:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację następujących zadań publicznych w zakresie:

 

 

  1) Ochrony i popularyzowania obiektów zabytkowych na terenie miasta i gminy Trzemeszno,

 

  2) Ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie miasta i gminy Trzemeszno,

 

  3)  Podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości   
       narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców miasta i gminy Trzemeszno.

 

UWAGA:

Wymagany wkład własny środków finansowych wynosi: 10 % wnioskowanej kwoty dotacji,        
a w przypadku przyznania dotacji proporcjonalnie do jej wysokości również 10 %.  

 

 Do sprawozdań końcowych z realizacji ww. zadań publicznych wymagane jest dołączenie:           
    - list uczestników danych zadań publicznych,

    - w przypadku pracy społecznej: oświadczenia członków pracujących społecznie bądź porozumienia.          
      (przykład:
www.bip.trzemeszno.pl zakładka: pożytek publiczny).      
     

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na niniejszy konkurs wynosi 10.000,00 złotych.  

Ww. środki finansowe przeznaczone na realizację zadań publicznych określone zostały w uchwale budżetowej Miasta
i Gminy Trzemeszno na 2013 rok

 

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 • ·          złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
 • ·          złożone oferty będą opiniowane przez Komisję Opiniującą,
 • ·          oferty nie spełniające wymogów formalnych zawartych w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrzenia,
 • ·          kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej, a w takim przypadku podmiot ubiegający się
  o dotację zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania,
 • ·          decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno po zapoznaniu
  się z opinią Komisji Opiniującej,
 • ·          od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 

 

Zlecanie zadań i udzielanie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., 234, poz.1536 ze zm.),

 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

 1. Termin realizacji zadań od dnia zawarcia umowy o dotację do 30 listopada 2013 roku.
 2. Zadnia winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi
  w ofercie oraz umowie.

 

V. Termin i miejsce składania ofert:

Kompletną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Trzemeszno,
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno, pokój nr 2
w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 
29 marca 2013 r. do godz. 15.30  z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta (pieczątka) oraz z dopiskiem „KONKURS – Dziedzictwo narodowe”.

 

Ofertę należy składać wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 roku w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). Wzory ofert dostępne są również w referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie – pokój nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
www.bip.trzemeszno.pl w zakładce: „Pożytek publiczny”. 

 

Do oferty należy załączyć:

1)  aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego
     i prowadzonej przez niego działalności (wypis z KRS, wypis ze Starostwa Powiatowego), w przypadku
     kserokopii potwierdzony za zgodność z oryginałem,

2)  kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

Uwaga!

Jeżeli ten sam podmiot składa więcej niż jedną ofertę, załączniki mogą być dołączone do jednej z ofert, którą należy wskazać w pozostałych.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

 1. 1.  Zaopiniowania ofert dokona Komisja Opiniująca powołania przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
  zarządzeniem. 

 

 1. 2.  Ocenie podlegają następujące kryteria:

   Etap I:

a) ocena formalna:

   - czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert ?

   - czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert ?

   - czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty ?

   - czy w złożonej ofercie przedstawiono plan finansowy zadania ?

   - czy w planie finansowym ujęty jest wymagany wkład własny finansowy w wysokości 10 % wnioskowanej kwoty
     dotacji?

   - czy w złożonej ofercie przedstawiono plan rzeczowy zadania ?

   - czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji ?

   - czy do oferty są dołączone wymagane załączniki ?

  Etap II:

b) ocena finansowa i merytoryczna:

 - wartość merytoryczna oferty,

 - ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji 
   zadania, realność wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,

 - rodzaj, celowość i wysokość planowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 - wysokość środków własnych przeznaczonych na realizację zadania oraz zakres finansowania go z innych źródeł,

 - wkład osobowy w realizację zadania tj. praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy,

 - ilość beneficjentów objętych zadaniem,

 - kwalifikacje kadry.

 

Tryb wyboru oferty:

Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie oraz na stronie internetowej Urzędu tj. www.bip.trzemeszno.pl i www.trzemeszno.pl w terminie 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

 

VII. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2011 i 2012 roku:

2

       W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Trzemeszno na 2011 roku zabezpieczono kwotę na zadania
       publiczne z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 5.000,00
       zł.
Jednakże w 2011 roku nie zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony
       dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nie złożono także żadnego wniosku w trybie art. 19 a ustawy
       o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.         
       Natomiast w 2012 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na który przeznaczono kwotę dotacji w wysokości:
       10.000,00 złotych. Trzy organizacje pozarządowe realizowały zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki,
       ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

VIII. Postanowienie końcowe:

            Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

              BURMISTRZ
   /
-/   Krzysztof Dereziński

 

 

ikona czytnika rss
Kalendarz wydarzeń
środa, 27 sierpnia 2014
wybierz miesiąc
SIERPIEŃ 2014
nasz Kalendarz
PnWtŚrCzPtSoN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
dnia: 08 8 2014Gdzie: Skwer Hipolita Cegielskiego
Koncert Artura Maćkowiaka
dnia: 24 8 2014Gdzie: Wydartowo
Dożynki Gminne w Wydartowie
dnia: 13 8 2014Gdzie: Niewolno-boisko
Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Burmistrza MiG Trzemeszno i Stowarzyszenia Światowid
dnia: 23 8 2014Gdzie: Dworzec PKP Trzemeszno
Zabytkowy PIERNIK ponownie w Trzemesznie
dnia: 31 8 2014Gdzie: Polsat News
Już wkrótce Trzemeszno w POLSAT NEWS
strzalka
strzalka
Godziny pracy biura

Zapraszamy do Urzędu Miejskiego Trzemeszna codziennie

Poniedziałek: 8:00 do 16:00

wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Dane teleadresowe
Urząd Miejski Trzemeszna
62-240 Trzemeszno, ul. Gen.H.Dąbrowskiego 2

tel/fax(+48 61) 415-43-06, wykaz telefonów i maili

e-mail sekretariat@trzemeszno.pl

Skrytka ePUAP: /rfh40vu164/SkrytkaESP

Dane dla kontrahentów

Gmina Trzemeszno

ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

NIP 7842298676

REGON 092351280

Nasza lokalizacja
mapa polski z lokalizacja Trzemeszna
na górę strony
on line: 13 licznik odwiedzin: 567087